AmTrust Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA

Hvitvasking og terrorfinansiering

Forsikringsgiver er lovpålagt visse kontrolloppgaver tilknyttet forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Som et ledd i risikovurderingen i den enkelte skadesak gjennomføres det sjekk av kundens identitet under skadebehandlingen. Kunder sjekkes også regelmessig opp mot sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer.

Risikovurderingen av kundeforholdet kan lede til en utvidet kundekontroll. Selskapet har retningslinjer for når det skal iverksettes slik kontroll, og hvordan dette skal håndteres. I de tilfeller hvor det foreligger tilstrekkelig mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, melder forsikringsgiver saken som en mistenkelig transaksjon til politiets avdeling for økonomisk kriminalitet – Økokrim. Dersom hvitvasking eller terrorfinansiering kan bevises, vil forsikringsgiver kunne stoppe utbetaling av erstatning, i den grad loven tillater slike reaksjoner. Oppgavene er regulert i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 2018 med tilhørende forskrift.

 

 

Ord og uttrykk

Hvitvaskingsloven: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – LOV-2018-06-01-23

Hvitvaskingsforskriften: Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – FOR-2018-09-14-1324

Hvitvasking: handling som beskrevet i straffeloven § 332 og § 337. (§332: Heleri, §337: Hvitvasking)

Terrorfinansiering: handling som beskrevet i straffeloven § 135 (terrorfinansiering) eller finansiering som beskrevet i straffeloven § 136 a.(oppfordring, opplæring, rekruttering til terror).

Rapporteringspliktig: person som nevnt i Hvitvaskingslovens §4 første, annet og femte ledd

Transaksjon: enhver overføring, formidling, ombytting eller plassering av formuesgoder.

Reell rettighetshaver: fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.

Juridisk person: Et foretak (ikke en fysisk person)

Politisk eksponert person (PEP): Politisk eksponert person: person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

  • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  • medlem av nasjonalforsamling
  • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  • ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
  • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  • direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider: Fysisk person som er kjent for å være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person

Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person: Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.