Trygghetsforsikring 

- Meld skade

Trygghetsforsikring - Sambla 20221205
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som søker
Vedlegg
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:
Velg skadetype
*


For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykmelding(er) som angir første sykemeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for.

 For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av varsel om oppsigelse/overtallighet/permittering fra arbeidsgiver, med årsak til oppsigelse og dato for ikrafttredelse.
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV.
  • Oversikt over utbetalinger av dagpenger fra NAV for minimum 30 dager.
  • Kopi av ansettelsesavtale.

 For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av Vedtak om pleiepenger fra NAV, og dokumentasjon på utbetalte pleiepenger i minimum 30 dager.

 

Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Arbeidsledighet/Permittering
1. Var du fast ansatt med minst 22 timer ukentlig arbeidstid før oppsigelsen/permittering?
*

Forsikringsdekningen gjelder bare for den som har vært fast ansatt i minimum 22 timer i uken i minimum 6 måneder sammenhengende. Forsikringsdekningen gjelder ikke for tidsbegrensede arbeidsavtaler eller for Selvstendig næringsdrivende.

2. Kjøpte du denne forsikringen mer enn 90 dager før du mottak varselet om oppsigelse/permittering?
*

Forsikringen gjelder ikke dersom du mottok varselet om oppsigelse/ permittering tidligere enn 90 dager etter forsikringens startdato. Dette er tidsperioden som må løpe fra Forsikringens Startdato til Hendelsesdato før Forsikrede kan fremsette krav om erstatning.

3. Har du mottatt dagpenger i minst 30 dager sammenhengende?
*

Erstatning beregnes deretter fra den 31. dagen med sammenhengende 100 % arbeidsledighet . De første 30 dagene er egenandelsperioden.  

4. Har du kopi av nødvendig dokumentasjon klart for opplasting?
*
Du må ha nødvendig dokumentasjon klart for opplasting før du går videre med innsending av søknaden. Du finner vedtaksbrev fra NAV og utbetalingsoversikt for dagpenger ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Omsorg for nærstående
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Omsorg for nærstående
1. Har du mottatt pleiepenger som stønad fra NAV (100%) i mer enn 30 dager for Sykt barn, Pleietrengende over 18 år, eller Person i livets sluttfase?
*

Du må ha mottatt pleiepenger i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke erstatning.

2. Er søknad om Omsorg for nærstående sendt NAV tidligst 30 dager etter Forsikringens startdato?
*

Du har kun rett til erstatning under denne dekningen dersom søknad til NAV om Omsorg for nærstående er sendt tidligst 30 dager etter Forsikringens Startdato (Tidsperioden som må løpe fra Forsikringens Startdato til Hendelsesdato før Forsikrede kan fremsette krav om erstatning.)

3. Har du kopi av nødvendig dokumentasjon klar for opplasting?
*
Du må ha nødvendig dokumentasjon klart for opplasting før du går videre med innsending av søknaden. Du finner vedtaksbrev fra NAV og utbetalingsoversikt for pleiepenger ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykmelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
1. Har du vært 100 % sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende?
*

Du må ha vært sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende for å kunne søke om erstatning. Erstatning beregnes fra den 31. dagen med sammenhengende 100% sykmelding.

2. Kjøpte du denne forsikringen minst 30 dager før første sykmelding?
*

Forsikringen dekker ikke sykmelding som inntreffer eller viser symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato (Dette er tidsperioden som må løpe fra Forsikringens Startdato til Hendelsesdato før Forsikrede kan fremsette krav om erstatning.).

3. Har du kopi av sykmelding(er) som angir første sykmeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for?
*
Du må ha kopi av sykemelding(er) klar for opplastning før du går videre med innsending av søknaden. Elektroniske sykemeldinger finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

For veiledning og mer informasjon kan du klikke her.
dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.