AmTrust Skadeportal 

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om Trygghetsforsikring


Hva er Trygghetsforsikring ?

Trygghetsforsikring sikrer deg økonomisk trygghet ved ulykke, sykdom, arbeidsløshet og omsorg for nærstående.  


Sikrede

Med sikrede menes også Forsikrede (deg som kunde). Enhver utbetaling under en forsikringsdekning skal utbetales fra Forsikringsselskapet til Sikrede (Forsikrede).


Hvor finner jeg fullstendige forsikringsvilkår og øvrige forsikringsdokumenter?

Forsikringsvilkår og forsikringsbevis:


Forsikringspapirer

Forsikringsgiver sender deg et personlig forsikringsbevis og fullstendige vilkår umiddelbart etter at forsikringsavtalen er tegnet.

Dersom du mener å ikke ha mottatt forsikringsdokumenter etter kjøp av forsikring, bes du kontakte forsikringsgiver.

Du kan kontakte Sambla på forsikring@sambla.no eller 33 22 29 70.


Fra hvilket tidspunkt gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dato du kjøpte forsikringen og første premiebetaling er registrert. Dette vil også framgå av ditt forsikringsbevis.


Hva skjer om jeg ikke betaler forsikringen?

Hvis Forsikrede unnlater å betale til Forsikringstakeren, kan Forsikringstakeren si opp forsikringsavtalen på vegne av Forsikringsselskapet i henhold til FAL kapittel 5 eller 14.


Hvor mye koster forsikringen?

Prisen er avhengig av valgt forsikringsbeløp og fremkommer av fakturaen

Forsikringsselskapet forbeholder seg rett til når som helst å endre prisen på forsikringen. Forsikringstakeren vil gi Forsikrede 1 måneds skriftlig varsel om slik endring, som vil få virkning fra første forfall etter utløpet av varslingstiden.


Hvordan betaler jeg forsikringspremien?

Forsikringspremie faktureres månedlig.


Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker en andel av dine månedlige kostnader som låne-, leie-, abonnementskostnader samt andre kostnader til livsopphold for forsikringstaker. Valgt forsikringsbeløp fremgår av forsikringsbeviset og kan maksimalt tilsvare 60 % av forsikringstakerens bruttolønn. 

Dekninger i forsikringen:

 • 100% sykmelding grunnet plutselig og uventet ulykkesskade eller sykdom
 • 100 % ufrivillig tap av arbeid
 • Omsorg for nærstående

Med omsorg for nærstående menes at du har rett til 100 % stønad fra NAV når en i familien eller en nærstående er blitt syk. Dette være seg pleiepenger for sykt barn, pleiepenger for personer over 18 år eller pleiepenger i livets sluttfase

Forsikringsgiveren har intet ansvar for om erstatning fra denne forsikringen skulle påvirke utbetalingen fra annen forsikring (privat eller offentlig). Forsikringen har ingen innløsningsverdi.


Hvilke krav stilles av selskapet på kjøpstidspunktet for at du skal bli dekket av forsikringen ?

For forsikringer med startdato før 01.02.2022

Trygghetsforsikringen kan omfatte personer som på datoen for Innmelding er kunde av Forsikringstaker, forutsatt at vedkommende;

a) er over 18, men under 60 år, og på Forsikringens Startdato har fast bosted i Norge, og er medlem av norsk folketrygd

b) har lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikringen, og bekrefter at han/hun:

 • er fullt Arbeidsdyktig, har ikke vært Sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom, og
 • Er fast ansatt med en arbeidstid på minst 22 timer i uken over en sammenhengende periode på minst 6 måneder (Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av forsikringen), og
 • Frisk og fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, dagpenger eller liknende ytelser, og
 • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt av arbeidsgiver

Kun en forsikring kan tegnes for en og samme person.

For forsikringer med startdato etter 01.02.2022

Trygghetsforsikringen kan omfatte personer som på datoen for Innmelding er kunde av Forsikringstaker, forutsatt at vedkommende:

a) er over 18, men under 60 år, og på Forsikringens Startdato har fast bosted i Norge, og er medlem av norsk folketrygd

b) har lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikringen, og bekrefter at han/hun:

 • er fast ansatt med en arbeidstid på minst 22 timer i uken over en sammenhengende periode på minst 6 måneder (Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av forsikringen), og
 • frisk og fullt arbeidsdyktig og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, dagpenger eller liknende ytelser, og
 • ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt av arbeidsgiver


Hendelsesdatoen ved skadesaker:

a)   Ved Sykmelding - din første sykmeldingsdag.

b)   Ved ufrivillig Arbeidsledighet - den dagen som du er registrert ved NAV og godkjent med dagpenger.


Sykemelding

Du kan få sykmelding av fastlegen eller en annen som har rett til å sykmelde deg hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan jobbe. Du må vedlegge kopi av sykmelding(er) fra og med første sykedag ved å laste opp bilde/PDF i skadeportalen. Sykmeldingen må angi navn, diagnose, gradering og perioden du er/har vært sykmeldt.
Du finner sykmeldingene dine på NAV:

https://www.nav.no/no/ditt-nav


Lege

Lege godkjent av norske myndigheter og som praktiserer som lege i Norge, men ikke Forsikrede selv eller noen Forsikrede har forretningsmessig forbindelse med eller er i slekt med.


Arbeidsledig/arbeidsledighet

Forsikredes arbeidsforhold har opphørt etter utløpet av en oppsigelsestid minst tilsvarende lovens minstekrav, eller Forsikrede er permittert iht. Permitteringslønnsloven av 6.5.1988 nr. 22, og er registrert hos NAV og fått utstedt meldekort og har rett til å motta dagpenger, samt ikke utøver sitt vanlige arbeid eller deltar i annen inntektsgivende virksomhet.


Ansatt/arbeidstaker

Forsikrede som er ansatt mot betaling hos en enkeltperson eller i en organisasjon/selskap er å anse som ansatt/ arbeidstaker med mindre Forsikrede er Selvstendig næringsdrivende eller dersom Forsikrede er ansatt i en organisasjon/selskap og Forsikrede gjennom sin eierandel, gjennom aksjonæravtale eller lignende har mulighet til å utøve bestemmende innflytelse over organisasjonens/selskapets beslutninger.

Ansatte med eierinteresser i et foretak omfattes av forsikringen når: a) Det er minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. b) Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer to årsverk.


Arbeidsdyktig

Med fullt arbeidsdyktig menes at du kan utføre en 100 % stilling uten innskrenkning. Det betyr at du ikke kan ha en helsetilstand som er til hinder for å kunne jobbe i en 100 % stilling selv om ditt vanlige arbeid er en deltidsstilling.


Hva er Kvalifiseringsperiode?

For sykmelding og omsorg for nærstående er det en kvalifiseringsperiode på 30 dager regnet fra forsikringens startdato. For ufrivillig arbeidsledighet er det en kvalifiseringsperiode på 90 dager regnet fra forsikringens startdato.


Hva er egenandelsperioden (karenstid)?

Erstatning beregnes fra den 31. dagen med sammenhengende 100% sykmelding, 100 % arbeidsledighet og ved mottak av 100 % stønad for omsorg for nærstående. De første 30 dagene er egenandelsperioden. Ytelsene utbetales for den perioden det er søkt erstatning, inntil 12 måneder.


Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar

Det utbetales ingen ytelser ved sykmelding som skyldes:

 • Alle kirurgiske inngrep (f.eks. kosmetisk kirurgi) som ikke er medisinsk nødvendige for å bevare eller opprettholde Forsikredes livskvalitet, og som utføres kun etter forespørsel fra Forsikrede
 • Selvpåførte skader
 • Profesjonell idrettsutøvelse

Forsikringen dekker ikke sykmelding som inntreffer eller viser symptomer innen 30 dager etter forsikringens startdato (karenstid).

 Det utbetales ingen ytelser ved Arbeidsledighet dersom:

 • det forekommer regelmessig eller sesongpreget arbeidsledighet innenfor ditt yrke, eller
 • arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av ditt eget forhold, eller
 • arbeidsledigheten skyldes at du har deltatt i en streik eller lockout eller en ulovlig handling, eller
 • Oppsigelse er kommet frem til deg, eller varsel om permittering eller personlig eller betinget varsel om permitering er gitt deg innen 90 dager etter Forsikringens Startdato.  

Forsikringsselskapet utbetaler heller ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:

 • skaden er et resultat av forsikredes kriminelle eller ulovlige handlinger, eller
 • enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikamisbruk

Ytterligere vilkår og begrensninger tilknyttet ovennevnte situasjoner eller forsikringsselskapets ansvar følger av forsikringsvilkårene.


Hvordan melder jeg skader ?

Skader og eventuelle spørsmål vedrørende skadebehandlingen meldes til Skadebehandler uten ugrunnet opphold i portal eller på eget skadeskjema som sendes i posten.

Skaden meldes elektronisk i skadeportalen, klikk her.

Skadebehandler på vegne av selskapet er : Insurance Management Administration & Advisors AS (IMAA). Postboks 165, 3571 Ål.

E-post: skadeservice@imaa.no.

Forsikrede må fortløpende fremlegge nødvendig dokumentasjon på Sykmelding, Arbeidsledighet eller Sykehusinnleggelse for de perioder Forsikrede søker erstatning.

Dersom det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon kan Skadebehandler innhente dette for å vurdere kravet. Forsikrede kan i den forbindelse bli bedt om å underlegge seg undersøkelse av en annen lege eller medisinsk sakkyndig som Forsikringsselskapet dekker kostnadene for.


Hvordan kontakter jeg Skadeservice?

Du kan kontakte oss her, eller på telefon 400 34 440 i tidsrommet 09.00 – 15.00 mandag til fredag.
Du kan også sende e-post til skadeservice@imaa.no


Egne åpningstider ved helligdager.


Hvordan blir erstatningen utbetalt?

Erstatning utbetales til den kontoen som du oppgir for utbetaling i skadeskjemaet.


Skatt

Månedlige ytelser kan anses (delvis) å erstatte løpende skattepliktig inntekt jf. skatteloven § 5-10. Forsikrede plikter derfor å innberette utbetalte erstatninger til skattemyndighetene.


Endelig frist for å gi melding om skade

Dersom kravet ikke er meldt innen 1 år mister Forsikrede retten til erstatning


Foreldelse av krav

Dersom Forsikrede ikke har anlagt sak eller krevd nemnd- behandling innen 6 måneder regnet fra den dag Skadebehandler skriftlig informerte Forsikrede om avslag på forsikringskravet, er kravet foreldet, jf. FAL §§ 18-5 og 20-1.

Krav foreldes også etter 3 år fra det tidspunkt Forsikrede fikk kunnskap om at Forsikrede har et krav mot Forsikringsselskapet, jfr. FAL § 18-6.


Klageadgang:

Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan du be om en ny vurdering.
Forespørsel om ny vurdering skal gjøres skriftlig. Det kan gjøres her ved å velge 1. «Jeg ønsker å opprette ny klagesak»

Dersom du ikke er fornøyd med ny vurdering kan klage sendes til forsikringsgiveren AmTrust Nordic AB. Det kan gjøres her ved å velge 3. «Jeg vil klage på vedtak i min klagesak»

I henhold til FAL § 20-1 kan Forsikrede bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda. Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis. Finansklagenemnda kan tilskrives på følgende adresse: Finansklagenemnda, PB. 53, Skøyen, 0212 Oslo. Tlf. 23 13 19 60.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.